T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013

Şura, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 645 sayılı KHK’ de “Ormancılık ve Su Şurası” Bakanlığın sürekli bir kurulu olarak kanuni nitelik kazanmıştır. Bu düşünceden hareketle, “Geleceğimiz İçin…“ sloganı ile Ormancılık ve Su Şurası 2013” ün 21-23 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da toplanması kararlaştırılmıştır.

Ormancılık ve Su Şurası 2013’ün gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili tüm taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir.

Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, Bakanlığımız merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirilmiştir. Şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığımızın görev sahaları ile ilgili konularda 11 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Ormancılık ve Su Şurası’na muhtelif kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 420 civarında uzman, akademisyen ve yöneticinin katılacağı tahmin edilmektedir. Şurada alınacak muhtemel kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.